);

REGULAMIN

1. Informacje ogólne

2. Definicje

3. Serwis

4. Proces rejestracyjny

5. Proces składania zamówień

6. Ochrona danych osobowych

7. Dostawa

8. Zasady płatności

9. Prawo odstąpienia od umowy

10. Reklamacje

11. Postanowienia końcowe

12. Kontakt

 

 

1. Informacje ogólne

 • Sklep internetowy Orvita.pl prowadzony jest przez firmę Orvita sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, ul. Paderewskiego 36. 62-020 Swarzędz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000731793, NIP 7773320704, REGON 380207726, wysokość kapitału zakładowego 5.000 pln.

 • Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Konsumentów (Zakupujących) jak i Przedsiębiorcy (Sprzedawcy) zarządzającego i prowadzącego niniejszy Sklep.

 • Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień towarów/produktów prezentowanych na łamach Serwisu (Sklepu) dostępnego pod adresem www.orvita.pl.

 • Każdy użytkownik jest zobowiązany do przeczytania, zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, czyli przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się w Serwisie czyli w Sklepie internetowym.

 • Konsumenci zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich, majątkowych, wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych i przemysłowych.

   

   

 • 2. Definicje

 • Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

  • Serwis (Sklep) – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.orvita.pl, na którą składają się zarówno elementy graficzne oraz oprogramowanie, umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Konsumentów tj. realizację Zamówienia. W Serwisie (Sklepie internetowym) prezentowane są Towary i Produkty Przedsiębiorcy.

  • Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w Serwisie (Sklepie internetowym) do Przedsiębiorcy (Sprzedawcy) lista Towarów i Produktów, którą Konsument zdecydował zakupić. Lista wysłana została po przeczytaniu i zaakceptowaniu regulaminu sklepu oraz prawa do zwrotu towarów towaru stanowiąca umowę zakupu na odległość.

  • Przedsiębiorca ( Sprzedawca) - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. W niniejszym Serwisie przedsiębiorcą zarządzającym i prowadzącym Sklep jest Orvita Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, ul. Paderewskiego 36. 62-020 Swarzędz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000731793, NIP 7773320704

  • Konsument (Zamawiający) - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej.

  • Artykuł i Produkt – artykuły prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, spośród których Konsument może dokonać Zamówienia. Towary prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  • Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze/Produkcie, nieuwzględniającą Kosztów dostawy lub opłaty za odbiór osobisty Towaru oraz opłaty za płatność przy odbiorze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

  • Koszty dostawy – opłata za dostawę Towaru/Produktów do Zamawiającego; kwoty te są uwidocznione w Serwisie podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

  • Placówka – należy przez to rozumieć jednostkę prowadzoną przez Sprzedawcę pod marką Orvita, z których realizowana jest dostawa Towarów.

  • Konto – utworzone indywidualne miejsce w Serwisie po rejestracji Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.

  • Hasło – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Serwisie (Sklepie).

  • Dostawca – osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, Firma kurierska lub Poczta Polska z którą współpracuje Przedsiębiorca, która będzie dostarczała Towary do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i zawierała w imieniu Sprzedawcy umowę sprzedaży Towarów z Konsumentem.

  • Koszt dostarczenia Towaru – to opłata za transport/dostawę Towaru do Zamawiającego, który ponosi odbiorca.

  • Umowa zawierana na odległość w obrocie konsumenckim – transakcja handlowa zawierana pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży (Serwis/Sklep internetowy) na odległość.

  • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

  • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz nabywania produktów.

   

  3. Serwis (Sklep)

 • Skorzystanie z Serwisu umożliwia:

 • szerokopasmowe łącze internetowe,

 • przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11, obsługująca CSS i JavaScript,

 • włączona obsługa plików cookies,

 • system operacyjny Microsoft Windows

 • aktywne konto e-mail.

 • Konsument powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 • Przedsiębiorca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Konsument powinien zgłosić to Przedsiębiorcy za pośrednictwem poczty e-mail: zakupy@orvita.pl lub telefonicznie: 502-515-180. Przedsiębiorca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

 • Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Konsumentów do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania.

 • Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich;

 • niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;

 • trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem.

 • Zdjęcia Towarów zamieszczanych w Serwisie są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji Towaru i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku Towaru. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy. Po zalogowaniu widoczne są towary/wyroby z ich opisem, spośród których Konsument może dokonać zamówienia.

 • Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 • Sklep zbiera informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

 • Zamawiający decyduje o stosowaniu plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 • Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 • Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w menu „Ważne sprawy” w „Polityce Prywatności”, udostępnionej na stronie internetowej Serwisu.

   

  4.Proces rejestracyjny

 • Realizacja zamówienia jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Realizacja i dostawa produktów możliwa jest wyłącznie wtedy, kiedy Użytkownik w procesie rejestracji podał: nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, numer telefonu, oraz adres dostawy,

  • Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego na sklep poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

  • W przypadku zmiany danych Zamawiającego podanych przy rejestracji, powinien on dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto założone wcześniej w Sklepie.

  • Nazwa użytkownika (login) i hasło mają charakter poufny.

  • Założenie „konta klienta” jest nieodpłatne.

 • Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych i przez zapoznanie się z warunkami sprzedaży i akceptacją niniejszego regulaminu oświadcza: Przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu i dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą. ”.

 • W formularzu zamówieniowym Konsument może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 • Przedsiębiorca ma prawo w każdym czasie usunąć Konto Zamawiającego bez podawania przyczyn i informowania o tym, jeżeli:

  • Przedsiębiorca uzyska uzasadnione podejrzenie, że Konsument narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

  • Konsument podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Konsument nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;

 • Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności w związku z następstwami poniższych działań:

  • podanie nieprawdziwych, niepełnych danych przy procesie rejestracji, brak aktualizacji danych oraz ich następstwa;

  • udostępnienie przez Zamawiającego podmiotom trzecim hasła oraz Loginu.

 • Zamawiający nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

   

  5. Proces składania zamówień

 • Wybór towaru/produktu oraz dodanie ich do koszyka

 • Przejścia do koszyka lub do dalszej kontynuacji zakupów

 • Zapoznanie się z warunkami sprzedaży i ich akceptacją oraz naciśnięcie ikony zamawiam

 • Wprowadzenie danych do formularza rejestracyjnego lub wprowadzenie danych do faktury

 • Wybór formy płatności

 • Możliwość podania adresu dostawy, jeśli jest inny niż poprzedni adres

 • Akceptację warunków sprzedaży i naciśnięcie ikony „Potwierdzenie zamówienia”, która oznacza podpisanie umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość, zobowiązująca do przyjęcia produktów i uiszczenia zapłaty za zamówione produkty oraz koszty dostawy.

 • Wysłanie potwierdzenia zamówienia drogą mailową na adres Konsumenta

 • złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

 • po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,

 • złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

 • Sklep internetowy jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia. Zamówienia są realizowane w dni robocze.

 • Zamówienie w przypadku osób fizycznych może składać osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Proces zamówienia towarów i produktów następuje poprzez:

 • Konsument ma możliwość podania drugiego adresu, określając nim adres dostawy.

 • W polu „Uwagi do zamówienia” Konsument może podać dodatkowe informacje.

 • Bez uprzedniej zgody Przedsiębiorcy nie ma możliwości dokonania zmiany lub anulowania zamówienia w zakresie zakupionych produktów po wybraniu opcji "Potwierdzam zamówienie".

 • Przedsiębiorca nie gwarantuje dostępności Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym.

 • W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia.

 • W wypadku, gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.

 • W sytuacji, gdy Klient nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 9, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Klienta z jego nabycia.

 • W ramach jednego Zamówienia Konsument ma możliwość zamówić dowolną ilość towarów/wyrobów, jednakże waga produktów na jedną paczkę nie może przekroczyć 29kg. Ilość wysłanych paczek uzależniona będzie od wagi zamówionych produktów. W przypadku przekroczenia wagi, Przedsiębiorca skontaktuje się z Konsumentem, w celu dopasowania ilości zamówionych produktów do wagi i ilości paczek.

 • Koszty przesyłki pokrywa Konsument. Informacja o koszcie przesyłki/dostawy jest dostępna dla Zamawiającego w Sklepie oraz po wprowadzeniu szczegółów Zamówienia jak i niniejszym regulaminie.

 • Umowa kupna-sprzedaży przez Sprzedawcę zostaje zawarta w chwili otrzymania informacji o zamówieniu w sklepie internetowym oznaczonego numerem Zamówienia. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do Zamówień składanych za pomocą sklepu internetowego jest siedziba firmy Orvita Sp. zo.o.  ul. Paderewskiego 36, 62-020 Swarzędz

Przedsiębiorca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień.

Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

W przypadku złożenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną, Przedsiębiorca potwierdzi jego przyjęcie drogą mailową lub telefoniczną.

Złożone zamówienie z formą płatności „Przedpłata/Płatność przelewem” zostanie realizowane po zaksięgowaniu wpłaty.

 

6. Ochrona danych osobowych

 • Konsument dokonując rejestracji na www.orvita.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji umów sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Konsument podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.

 • Konsumentowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 • Dane osobowe (imię i nazwisko, adres i telefon) przekazywane są operatorom systemów płatności oraz przedsiębiorstwom kurierskim w celu realizacji umowy.

 • Dane osobowe Konsumenta są chronione przez Przedsiębiorcę zgodnie z Polityką Prywatności.

   

  7. Dostawa

 • Przedsiębiorca realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.

 • Przedsiębiorca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Podczas rejestracji w Serwisie, Konsument może podać drugi adres, określający adres dostawy.

 • Dostawy są realizowane 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

 • Przedsiębiorca dostarcza Towar z dowodem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury. Jeżeli Konsument chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać dane niezbędne do wstawienia faktury, tj. nazwa firmy, numer NIP, adres firmy w Serwisie.

 • Przedsiębiorca informuje Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną o wysłaniu Zamówienia.

 • Firma kurierska kontaktuje się z Konsumentem o dokładnym terminie dostarczenia produktu drogą mailową lub telefoniczną.

 • W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Konsument.

 • Istnieje możliwość odbioru zamówionego Towaru osobiście w Gnieźnie lub Swarzędzu ustalonej po uprzedniej rozmowie telefonicznej.

 • Przy dostawie Towaru Konsument proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy/Firmy kurierskiej, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzeniem Dostawcy odbioru zamówionego Towaru.

 • W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Konsument proszony jest o spisanie wraz z Dostawcą protokołu szkód oraz poinformowaniu o danym wydarzeniu Przedsiębiorcę.

 • Koszty dostawy przesyłki do 30 kg brutto(z opakowaniem) wynoszą 18,99 zł (przedpłata) lub 21,99 zł (za pobraniem u Dostawcy/Kuriera)

   

  8. Zasady płatności

 • Aktualne i dostępne formy płatności określone na stronie sklepu internetowego: www.orvita.pl to:

 •  płatności Blik, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatniczy obsługiwany przez firmę Przelewy 24 oraz
 • płatności Blik, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatniczy imoje obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach 
 • Płatność przy odbiorze (za pobraniem) - gotówka – u Dostawcy / Kuriera,

 • Przelew na konto bankowe Sprzedawcy (przedpłata) - Orvita sp. z o.o, Swarzędz, ul. Paderewskiego 36, 62-020 Swarzędz, Numer konta bankowego: ING Bank Śląski  75 1050 1520 1000 0090 3152 1843.

   

  9. Prawo odstąpienia od umowy

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Zakupujący dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową może skorzystać z odstąpienia od umowy.

Zakupujący produkty w sklepie stacjonarnym nie jest uprawiony do odstąpienia od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 • Zakupujący może skorzystać z uprawnienia odstąpienia od umowy na odległość, dokonując zakupu w sklepie internetowym, a odbierając towar osobiście.

 • Konsument może odstąpić od umowy na odległość bez podawania przyczyny.

 • Zakupujący może w przeciągu 14 dni od doręczenia produktu odstąpić od umowy na odległość.

 • Zakupujący, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. w sklepie internetowym) umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.

 • Przedsiębiorca powinien niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy) zwrócić dokonane przez niego płatności za towar. Zwrot pieniędzy powinien być dokonany w taki sam sposób, w jaki Konsument zapłacił za towar, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami.

 • Przedsiębiorca udostępnia wzór „Odstąpienia od umowy przez Konsumenta”.

 • Przedsiębiorca, jeżeli nie zaproponuje, że sam odbierze towar, będzie miał możliwość odroczenia terminu ZWROTU PŁATNOŚCI do czasu otrzymania i oceny stanu towaru.

 • Konsument powinien w ciągu 14 dni od doręczenia produktu złożyć na piśmie oświadczenie, którego wzór jest dostępny na stronie www.orvita.pl.

 • Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Przedsiębiorca sam zaproponował, że towar odbierze.

 • Do odstąpienia od umowy nie jest konieczny tzw. paragon – wystarczy inny dowód zakupu - który jednoznacznie potwierdza, iż nabyto towar w sklepie internetowym Sprzedawcy, (może to być np. wyciąg bankowy, z karty, dokument gwarancyjny podpisany przez sprzedawcę).

 • Produkt nie musi być przesłany w oryginalnym opakowaniu (kartonie). W przypadku środków spożywczych bezpośrednie opakowanie danego środka spożywczego nie może być naruszone.

 • Zakupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Zakupujący nie ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy:

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, lub ma krótki termin przydatności do spożycia
  • świadczenia, którego przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  Pełną listę wyjątków zawiera artykuł 38 Prawa Konsumenckiego.

 

 • 10. Reklamacje składane przez Konsumentów (Zakupujących)
 • Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności towaru/wyrobów z umową.

 • Reklamacje powinny być składane na adres firmy: Orvita sp. z o.o, ul.Paderewskiego 36, 62-020 Swarzędz wysłane drogą listową lub wysłane drogą elektroniczną na adres mailowy: zakupy@orvita.pl.

 • Reklamacja powinna zawierać: dokładny opis rodzaju niezgodności, datę wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe.

 • W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę mailowo lub telefonicznie.

 • W przypadku braku informacji zwrotnej o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta

 • Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie za pomocą przelewu bankowego na konto Zamawiającego lub w formie gotówki.

 • Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Sosnowa 35, 62-200 Gniezno. W przypadku Zamawiającego będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Przedsiębiorca, w przypadku Zamawiającego niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Zamawiający. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Zamawiającego byłoby nadmiernie utrudnione, Zamawiający obowiązany jest udostępnić Produkt Przedsiębiorcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

   

  11. Postanowienia końcowe

 • We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 12 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 • 2. Przedsiębiorca ma prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

   

  12. Kontakt

 • Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego Orvita.pl (www.orvita.pl) można nawiązać pod numerem telefonu +48 502 515 180. Pocztę elektroniczna można kierować pod adres e-mail:zakupy@orvita.pl.